Spy camera webshop

Kleine Woning Laten Bouwen

Published Jun 17, 22
7 min read

Duurzaam huis Bouwen tips!

Je kan heel wat energie besparen door je woning gratis in de winter te laten opwarmen door de zon, die je laat binnenschijnen door grote ramen op het zuiden. Let wel, in de zomer moet je living geen “bakoven” worden. Zorg dus voor een goede zonwering of een grote dakoversteek. Die laat de laagstaande winterzon binnen, maar houdt de zomerzon (die hoog aan de hemel staat) buiten. Een goed ingeplante loofboom helpt ook: in de zomer geven de bladeren aangename schaduw, in de winter laten de kale takken de zon gewoon door. Sleutel op de deur prijzen gezocht? De sleutel-op-de-deur fomule trekt de laatste jaren nog héél veel aandacht, zeker niet zo negatie meer als jaren geleden toen de eerste sleutel-op-de-deur bedrijven de kop op staken. De toenmalige negatieve reputatie waarmee deze formule te maken had, behoord nu wel zeker tot het verleden, dankzij de positieve invloed van bepaalde woningbouw firma's. Deze manier van bouwen brengt heel wat voordelen met zich mee, zoals de snelle uitvoeringstermijn van de of de eenvoud van de bouwformule.  Iets wat tegenwoordig heel wat mensen zich aan later verleiden, en terecht.

Isoleer, isoleer en isoleer

Energie besparen begint met goed isoleren. Er zijn weinig investeringen die zich zo snel terugbetalen als een goede isolatie. Een goede isolatie is voldoende dik, ononderbroken en voldoende afgeschermd van vocht. Isoleren doe je bovendien niet alleen in de muren. Ook het dak en de vloeren voorzie je best van een goede isolatielaag. En voor alle duidelijkheid: overisoleren bestaat niet, een energiezuinig huis is goed geïsoleerd, luchtdicht afgesloten, en gecontroleerd geventileerd. Je kan in je keuze van type woning heel modern gaan, met grote zuidgerichte raampartijen. Helaas zijn die verre van energiezuinig. Het kost zelfs een klein fortuin om dit soort woning energiezuinig te maken. Landelijke woningen met dakkappellen zijn nog steeds erg in trek. Maar denk goed na voordat je de architect opdracht geeft zo’n woning uit te tekenen, want met dakkappellen heb je geen ruimte meer om zonnepanelen te plaatsen. Kiezen voor het juiste ontwerp is dus anticiperen op van alles en nog wat. Nog zoiets: geen enkele garagepoort sluit luchtdicht af, geen enkele is dus energiezuinig. Een bouwcoach maakt de mensen attent op zo’n zaken. Vandaag kan men zelfs zo ver gaan dat er geen klassieke verwarming meer nodig is. We spreken dan van passieve huizen.

Voordelige Woning Bouwen Henegouwen

Elk behoudt zijn/haar inkomsten uit arbeid of vervangingsinkomen. De rest wordt geacht in onverdeeldheid toe te behoren aan beiden, ingevolge het wettelijk vermoeden van onverdeeldheid. Elk wordt ook geacht eigenaar te zijn van een gelijk aandeel (namelijk elk voor de helft) in die onverdeelde goederen, tenzij anders overeengekomen of bewezen.

Precies daarom wordt de raad gegeven een samenlevingscontract op te maken: U kunt er andere/meer uitgebreide eigendomsvermoedens in opnemen, u kunt met andere woorden vooraf duidelijk afspreken wat aan wie toebehoort of zal toebehoren. Bovendien kunt U aan het samenlevingscontract een lijst hechten van de actuele goederen die bij het begin van de samenwoning aan elk van beiden afzonderlijk of samen toebehoren (casco woning laten bouwen).

Indien u daarentegen wenst dat u enige eigenaar bent van een aankoop, zorg dan dat u de prijs betaalt via Uw persoonlijke rekening en dat de factuur op uw naam alleen staat. Bewijs t. o.v. de schuldeisers Betaalt de ene partner zijn persoonlijke lening niet meer af, dan zal de bank beslag leggen op alle goederen die zich in zijn woning bevinden, ook op de voorwerpen die van de andere partner zijn - casco woning laten bouwen.

Wil de andere partner goederen beveiligen en voorkomen dat er beslag op gelegd wordt, dan zal hij moeten bewijzen dat hij er eigenaar van is - casco woning laten bouwen. Om de bank te overtuigen zal deze partner het best geloofwaardige documenten voorleggen zoals: Een factuur op eigen naam met het bewijs van betaling. Een inventaris (die geregistreerd is), opgemaakt voor of tijdens het samenwonen.

Indien er vermoedens zijn dat er misbruiken zijn, dan kunnen schuldeisers eisen dat het eigendomsrecht effectief wordt bewezen, door aan te tonen dat de eigenaar, aangewezen in de inventaris, ook effectief de aankoopprijs heeft betaald. a) Het huwelijk wordt afgesloten voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. casco woning laten bouwen. b) Feitelijk samenwonen vraagt totaal geen formaliteiten.

a) Getrouwde koppels zijn verplicht elkaar te helpen en elkaar “het nodige” te verschaffen, soms ook na een scheiding. b) + c) Ongehuwd samenwonenden hoeven dat niet te doen, tenzij de partners hierover schriftelijke afspraken hebben gemaakt - casco woning laten bouwen. a) De gevolgen van het huwelijk voor het vermogen en de schulden van de echtgenoten zijn in een heel pakket wettelijke regels vastgelegd.

Woning Chalet Bouwen

b) Wie ongehuwd feitelijk samenwoont, moet het stellen zonder al die bijzondere wetten: er zijn geen specifieke verplichtingen, noch bijzondere rechten, tenzij de samenwoners dat zelf zijn overeengekomen. casco woning laten bouwen. c) Bij wettelijke samenwoning geldt als wettelijke verplichting dat iedere partner bijdraagt in de lasten van de samenwoning naargelang zijn/haar mogelijkheden. In het samenlevingscontract kan men deze lasten omschrijven.

a) Echtgenoten zijn verplicht samen te wonen. Alle beslissingen over hun gezinswoning moeten zij samen nemen. Ook al is deze woning verhuurd aan of eigendom van slechts één van hen. b) Feitelijke samenwoners genieten geen bescherming c) Wettelijke samenwoners genieten dezelfde bescherming als gehuwden. De twee meest gangbare huwelijksvermogensstelsels zijn : in het wettelijk stelsel zijn er drie vermogens, namelijk de eigen goederen van de ene echtgenoot, de eigen goederen van de andere echtgenoot en het gemeenschappelijk vermogen.m. hetgeen hij bezat voor het aangaan van het huwelijk, hetgeen hij later erft of krijgt, goederen die hij koopt met eigen geld, d - architect oudenaarde. w.z. met geld dat hij voor het huwelijk bezat of geërfd of gekregen heeft tijdens het huwelijk of met geld dat voortkomt uit de verkoop van zulk eigen goed.De schulden worden op een gelijkaardige manier onderverdeeld: er zijn persoonlijke schulden van elk van de echtgenoten en gemeenschappelijke schulden. Persoonlijke schulden van een echtgenoot zijn schulden die hij voor het huwelijk heeft aangegaan of die hij geërfd heeft, of schulden voortkomend uit een verboden of onwettige handeling (boete, schadevergoeding).

Waarom dan nog een huwelijkscontract maken inhoudende het wettelijk stelsel ? Men kan bepaalde toevoegingen aanbrengen aan het wettelijk stelsel. Hiervoor is dan wel een huwelijkscontract vereist. Volgende aanpassingen komen in de praktijk regelmatig voor: inbreng in het gemeenschappelijk vermogen van een eigen goed van één van de echtgenoten, opmaken van een beschrijving van de goederen die men reeds heeft voor het huwelijk, toevoegen van een regeling in verband met de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden (vb.In het stelsel van de scheiding van goederen zijn er twee vermogens, het eigen vermogen van de ene echtgenoot en het eigen vermogen van de andere echtgenoot. Er bestaat geen gemeenschappelijk vermogen. Elke echtgenoot blijft eigenaar en bestuurder van zijn goederen en van zijn inkomsten. De goederen die de echtgenoten samen aankopen, behoren hen toe in onverdeeldheid.

Voordelige Woning Bouwen Henegouwen

(bv. een algehele gemeenschap). Het is raadzaam voor men huwt een notaris te contacteren. De notaris zal met u de verschillende mogelijkheden bespreken, waarna u kan beslissen of een huwelijkscontract zinvol is. Vooraleer je tot aankoop overgaat, wend je je best tot een notaris om een en ander te bespreken (casco woning laten bouwen).

Indien de samenwonenden niet evenveel kunnen investeren in de aankoop van een woning, zal een keuze moeten worden gemaakt: Ofwel zullen de beide partners in ongelijke verhouding aankopen en eigenaar zijn (dit heeft veelal wel tot gevolg dat geen beding van aanwas kan worden afgesloten) (moderne huizen). Een andere mogelijkheid bestaat er in toch in gelijke helften te kopen: diegene die het meest kan investeren in de aankoop zal via een leningsovereenkomst (tussen de beide samenwoners opgemaakt) een deel ontlenen aan de andere partner, waardoor zij dan in gelijke verhouding de aankoopprijs kunnen betalen en dus elk voor de helft eigenaar zijn.

De leningsovereenkomst moet dan wel goed opgesteld zijn zodat de ene partner zijn ontleende bedrag kan terugvorderen van de andere partner bij beëindiging van de relatie. Helemaal niet, meer nog, indien niets is bepaald of overeengekomen, heb je geen enkele zekerheid om deze eigendom te kunnen blijven bewonen. Er bestaan wel mogelijkheden om die woonzekerheid te bekomen.

Enkele van die mogelijkheden zijn: De eigenaar en zijn partner kunnen een huurcontract afsluiten dat van kracht wordt bij het overlijden van de eigenaar en pas afloopt bij het overlijden van de huurder. Zo’n huurcontract kan ook in een testament worden opgenomen en ten laste van de erfgenamen van de eigenaar worden gelegd - casco woning laten bouwen.

Filip is gescheiden en houdt aan zijn vorige relatie twee kinderen en een villa over (casco woning laten bouwen). Daarna heeft hij Leen leren kennen. Hij woont intussen met haar samen. Filip kan Leen een “optie” verlenen om na zijn overlijden zijn woning aan te kopen. Hierdoor worden de kinderen uit het eerste huwelijk niet benadeeld.Slaat de optie enkel op het vruchtgebruik van de woning, dan betaalt de overblijvende partner uiteraard een veel lagere prijs. In beide gevallen dienen er registratierechten op de waarde van de aankoop te worden betaald. De partner die eigenaar is van de woning kan aan de andere partner de helft van de woning verkopen, en in de verkoopakte kan een beding van aanwas worden opgenomen.

Voordelige Woning Bouwen Henegouwen

Raadpleeg de notaris. De titularis van een bankrekening is voor de bankinstelling slechts een aanduiding wie over deze rekening vrij mag beschikken tijdens zijn leven. Men dient echter het huwelijksvermogensstelsel na te gaan om te weten aan wie de tegoeden van deze rekening toebehoren. Voor echtgenoten gehuwd zonder huwelijkscontract of onder een gemeenschapsstelsel wordt vermoed dat de gelden van de bankrekening van de gemeenschap afhangen.

In beide gevallen mag het tegenbewijs altijd geleverd worden bv. door aan te tonen dat het gaat om gelden die men reeds bezat van voor het huwelijk. Ieder echtgenoot kan op zijn of haar naam een bankrekening openen, doch de bank is verplicht de andere echtgenoot van het openen van deze rekening in kennis te stellen. casco woning laten bouwen.

Ja, als u samen met hem/haar een verklaring van wettelijke samenwoning voor de ambtenaar van burgerlijke stand heeft afgelegd. U erft in dat geval het vruchtgebruik op de woning en op de inboedel - casco woning laten bouwen. U kan dus in de woning blijven wonen maar u kan de woning ook verhuren. U wordt m.

betrokken in de erfenis van de partner en staat ook voor een stuk in voor de schulden. In principe dient u ook de kinderen van uw partner te onderhouden. Partners die geen verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd, erven niet automatisch van elkaar. Zij erven enkel van elkaar als er een testament is opgesteld.

Zodra u 1 jaar samen gedomicilieerd bent, geniet u van de laagste erfbelastingen, met zelfs volledige vrijstelling van de gezinswoning voor zover men minstens 3 jaar samenwoont. Indien u wettelijk samenwoont, moet u geen erfbelastingen betalen op de gezinswoning, zelfs als u nog geen 3 jaar samenwoont. In Brussel moet u voor de verlaagde tarieven wettelijk samenwonen (casco woning laten bouwen).

Energiezuinig (ver)bouwen? Let zeker op deze punten

Ga jij bouwen of verbouwen en wil je het van de eerste keer goed doen? Om helemaal klaar te zijn voor de toekomst hou je best rekening met een aantal zaken op vlak van ruimte-, materiaal- en energiegebruik. Energiezuinig wonen heeft in de basis twee voordelen. Je bespaart op je energiekosten en draagt bij aan een mooiere toekomst voor de wereld die we aan onze kinderen achterlaten. Je huis energiezuiniger maken kan op twee manieren: door energie op duurzame wijze op te wekken en door minder energie te gebruiken zonder je gedrag of comfort aan te hoeven passen. Natuurlijk helpt het enorm als je de verlichting eerder uitzet, korter doucht en de verwarming een graad lager zet, maar met de juiste maatregelen is dit helemaal niet nodig om significante verbeteringen te realiseren. In dit artikel kijken we dus ook alleen naar manieren om je huis energiezuiniger te maken.

Kies een optimale locatie

Ben je op zoek naar een bouwgrond of renovatiewoning? Hou tijdens de jacht in je achterhoofd dat de ligging mee bepaalt hoe duurzaam je woont. Denk daarbij vooral aan de bereikbaarheid van alle voorzieningen en plaatsen waar je vaak moet zijn: je werkplaats en de school van je kinderen, maar ook de bakker, supermarkt en de sportclub. Hoe minder kilometers je vreet met de auto, hoe beter voor je ecologische voetafdruk. Dat wil trouwens niet zeggen dat je midden in de stad moet wonen: ook heel wat rustige groene buurten liggen op wandel- of fietsafstand van het centrum. Lees hier meer over hoe belangrijk de ligging van je woning is.

Ga voor een compact en efficiënt ontwerp op maat

Behalve de ligging op zich is ook de plaats die je woning inneemt van belang. Een slimme, compacte en aanpasbare woning is dan ook een must om je woonruimte efficiënt te benutten. Denk daarbij eerst en vooral aan de samenstelling van je gezin. Als single of kinderloos koppel heb je veel minder plaats nodig dan een gezin met drie kinderen. Hou verder rekening met je specifieke behoeftes (werk, hobby’s, speelkamer) en bespreek met je architect in welke mate je meerdere van die functies in één kamer kan combineren. Zo (ver)bouw je bovendien makkelijker en goedkoper.

Overweeg een alternatieve woonvorm

De zogenaamde alternatieve woonvormen die meer en meer ingang vinden, zijn natuurlijk niet voor niets uitgevonden. Verschillende types zijn zelfs net gebaseerd op duurzaam, compact en efficiënt wonen. Het beste voorbeeld daarvan is een tiny house, maar ook cohousingprojecten en kangoeroewoningen zijn dankzij de deels gemeenschappelijke leefruimtes en tuinen op een optimale ruimtebenutting geënt. Het is dus zeker het overwegen waard of zo’n woonvorm iets voor jou is. Ontdek hier welke nieuwe woonvorm het best bij jou past.

Duurzame woningen zijn vaak gezonder.

Duurzame woningen zijn veel energiezuiniger en beter voor het milieu dan gewone woningen. Met duurzaam te bouwen bespaart u ook grondstoffen. Iedereen die duurzaam wil bouwen en wonen is bij architectenbureau Frank Gruwez aan het goede adres. In respect met het vooropgestelde budget en de stijlkeuze van de opdrachtgever wordt er binnen afgesproken termijnen gewerkt. Architectenbureau Gruwez beschikt over het keurmerk Energiebewust Architect. Met een architectenbureau met dit keurmerk bent u verzekerd van een duurzaam milieuvriendelijke realisatie van uw project alsook een milieuvriendelijk eindresultaat. Architectenbureau Frank Gruwez is één van de architecten in Vlaanderen die dit keurmerk Energiebewust Architect bezit. Dit betekent dat Architectenbureau Gruwez de kennis en ervaring bezit om duurzaam te bouwen.

Energiepremies bij duurzaam bouwen?

Wilt u duurzaam wonen? Check dan zeker eens of u in niet in aanmerking komt voor voordelen of premies. Bij duurzaam bouwen maken we gebruik van duurzame materialen, want die hebben weinig invloed op de gezondheid. Er bestaan heel wat duurzame bouwmaterialen voor isolatie, dakbedekking en gevelbekleding. Bij de keuze van bouwmaterialen kiest u het beste voor materialen met een lage impact op het milieu.

Navigation

Home

Latest Posts

Zelf Een Huis Bouwen Kosten

Published Jan 24, 23
7 min read

Bouwmaterieel Kopen

Published Jan 18, 23
6 min read

Modern Huis Bouwen Minecraft

Published Jan 07, 23
5 min read